share & Earn

รายละเอียดในการเข้าร่วมโปรแกรม

เราแชร์เพื่อนช้อป รับพ้อยไลน์ 5% วันนี้ ถึง 31 มีนาคมนี้

วิธีการแชร์และรูปแบบการแชร์

ช่องทางการแชร์สู่เพื่อน

เงื่อนไขการได้รับคอมมิชชันของผู้แชร์

ผู้แชร์สามารถรับ LINE POINTS มูลค่าสูงสุดถึง 10,000 pts ในช่วงระยะเวลา 4 เดือน (1 ธ.ค. 2565 ถึง31 มี.ค. 2566) หรือจนกว่า LINE POINTS จํานวน 5,000,000 pts จะถูกแจกหมด

การคํานวณคอมมิชชันที่ผู้แชร์จะได้รับ

การตรวจสอบ LINE POINTS ที่ได้รับจากโปรแกรม SHARE & EARN

เงื่อนไข

วันนี้ ถึง 31 มีนาคมนี้